"Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (4)

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme...

31 Mart 2022 - 21:45
2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, OHAL kapsamında kapatılan veya Hazineye devredilen kurum ve kuruluşların her türlü taşınır ve taşınmazlarının devir işlemlerine ilişkin tedbirler belirleniyor.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, devralınan varlıklardan nakit ve diğer hazır değerler emanet, diğer varlıklar ise nazım hesaplarda izlenecek. Nazım hesaplarda izlenen varlıklardan elden çıkarılanların tutarı ile elden çıkarılmayanların rayiç bedeli tespit edilerek, ilgili varlık hesapları karşılığında emanet hesaplarına alınacak.

Ödenmesine karar verilen borçlar bu emanetlerden ödenerek kalan nakit tutarlar bütçeye gelir kaydedilecek. Nakit dışı diğer tutarlar ise ilgili hesaplara alınacak.

Borçların ödenmesinde, çeşidine bakılmaksızın 500 lirayı geçmeyen borçlar, işçi alacakları, rehinli alacaklar, belirtilen alacaklara girmeyen diğer alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanımından kaynaklanan alacaklar, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar, çalışanların sigorta primleri şeklinde sıralama esas alınacak. Emanet tutarı, ilgili sıra içinde bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse garamet sistemiyle paylaştırma yapılacak.

Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve barınma bedelleri, belirtilen sıraya tabi tutulmaksızın iade edilecek.

- 2/B kapsamındaki taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazileriyle ilgili düzenleme

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödeme süresi, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

Satış bedelleri, TÜİK'in her ay için belirlediği TÜFE toplamında artırılarak hesaplanacak.

Kamu personelinin geçici görevlendirmelerinde konaklama gideri belli oranlarda artırılacak.

Teklifin muhtar ücretleriyle ilgili düzenlemesi 15 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, bazı üniversitelere kadro ihdasına ilişkin düzenlemesi 16 Mart 2022'den itibaren, finansal kuruluşlardan yüzde 25 kurumlar vergisi alınmasına yönelik düzenlemesi 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren, ÖSYM'ye soru hazırlayan öğretim elemanları ve öğretmenlere ek ödeme uygulamasına ilişkin düzenleme bu yıl başından itibaren yürürlüğe girecek.

- Teklifte önergeyle yapılan değişiklikler

Komisyon'da kabul edilen önergelerle, öğretim elemanlarının ÖSYM'de başkan yardımcısı olarak görevlendirilmeleri durumunda emeklilik haklarında düzenleme yapan 30. maddesi ile bir şirketin itibarını kırabilecek veya servetine zarar verebilecek asılsız haber yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası getiren 34. maddesi teklif metninden çıkarıldı.

Kanun teklifinin geçici birinci maddesine iki yeni fıkra eklendi.

Buna göre, şahıslar adına kayıtlı olan ancak daha sonra Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların hak sahiplerine iade edilmesine ilişkin yeniden başvuru süresi verilecek. Öte yandan taşınmazların kullanıcılarının ve kayıt maliklerinin farklı kişiler olmaları nedeniyle satın alma veya iade hakkından yararlanmayanlara da yeniden başvuru hakkı tanınacak.

Bu kapsamda başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan Hazineye ait taşınmazlardan, 30 Mart 2014'den önce üzerinde yapılanma olanlar belediyelere devrediliyor, belediyeler tarafından da yapı sahiplerine en az yüzde 10'u peşin, 5 taksitle satılıyordu. Teklifle, sözleşmede belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile toplam taksit süresi içerisinde borcunun tamamını ödemeyenlerin ödeme süresi, vade tarihinden ödeme tarihine kadar kanuni faiz uygulanmak suretiyle 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Kanun Teklifi'ne yeni bir madde ihdas edilerek, tasarruf finansman şirketlerinin ticaret unvanları ile her türlü belge, ilan ve reklamlarında "katılım" ibaresini kullanamayacaklarına ilişkin sınırlama kaldırıldı.

- Görüşmelerden

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iktidarları döneminde bütçedeki vergi oranının yüzde 50'den 90'lara çıktığını ve vergi toplama adına önemli mesafeler kaydedildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Vergi reformu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet de bunu dillendiremiyor. Burada yapılması gereken şu: Neticede nakit para kullanımını azaltarak, dijital olarak veya banka yoluyla, bu yöntemlerle harcamayı teşvik etmek dolayısıyla herkesin kayıt içine alınması. Nasıl ki bordrolu çalışanlardan 50 bin liraya kadar olan kazancı vergiden muaf tuttuysak, ailelerde de 50 bin liraya kadar muaf tutabiliriz. Bundan sonra küçük oranda başlayıp, yukarıda arttırabiliriz. Esas önemli olan köklü bir reform yapmak."

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Komisyonun tozlu raflarında bekliyor. Niye yapmıyorsunuz?" diye sorması üzerine AK Parti'li Güneş, "Yapacağız" karşılığını verdi.

- Komisyonda bir mağdur dinlendi

"Evim Mağdurları Platformu" Sözcüsü Tacettin Çataltepe, 2 Temmuz 2021'de tasarruf finansman faaliyeti yürüten 21 şirketin BDDK tarafından tasfiye edildiğini anımsatarak, 7 Nisan 2021'de çıkan ilgili kanuna istinaden BDDK'nın bu firmaları denetleme altına aldığını, o tarihten itibaren bu firmalara üye kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

Çataltepe, 54 bin ailenin mağdur olduğunu belirterek, "Bizim yapmış olduğumuz sözleşmelerin, aynen devralınmasını istiyoruz." dedi.

BDDK Başkan Yardımcısı Murat Yönaç, TMSF'nin borçlarını tahakkuk ettiği şirketlerden devralınan sözleşmelerin aynı şekilde devralan şirkete devredilmesinin söz konusu olamayacağını, bunun hakkaniyete uygun olmadığını söyledi.

Yönaç, sadece intibak eden şirketlerin eski sözleşmelerin aynı şekilde devamının öngörüldüğünü ifade etti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, 21 firmanın tasfiyesi için yaptıkları çalışmada gördükleri noksanlıklardan dolayı bu aşamaya gelindiğini belirterek, "Baktığımız zaman 47 bin 389 mağdur var. 9 bini finansman döneminde evini arabasını teslim almışlar. Bunların masadan alacakları 776 milyon. Burada peşin ödenen ücretler var. Bu ücretlerin zayi olmaması için de BDDK'nin intibak sürecinde onay vereceği firmaların devrine bu kanunla uygunluk alacağız. Sözleşmelerin aynen devam etmesi demek, sistemin genel hastalığını aynen devam ettirdiğimiz anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)