Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3)

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası verilecek Belgeli işletmeler veya seyahat acenteleri tarafından turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin 15 gün içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde uyarıda bulunulacak Boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilebilecek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre turizm payı ödemekle yükümlü olan belge sahibine bu ödemeye ilişkin belgenin süresi içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi veya yapılan denetimlerde sunulmaması halinde yaptırım uygulanması öngörülüyor

18 Temmuz 2021 - 15:20
Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası verilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metre üzerinde olan yabancı bayraklı yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine ilişkin usul, esaslar belirleniyor, Türk bayraklı yatların işletilmesine ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre, yabancı bayraklı gezi, spor, eğlence amaçlı özel yatlar, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye'de beş yıla kadar kalabilecek. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilecek.

Türk bayraklı yatlar, sahipleri veya sahiplerinden kiralayan işletenleri tarafından Bakanlıktan belge alınmak suretiyle gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilebilecek. Bu şekilde belge sahibi tarafından kiraya verilen yatların kiracıları tarafından ticari amaçla kullanımı yasak olacak.

Bakanlıkça ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Bakanlıkça izin verilebilecek. İzin sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında Gümrük Kanunu hükümleri uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen denize elverişlilik belgesinde kapasitesi 12'den fazla olan deniz turizmi araçları, yolcuların ölümünden veya yaralanmalarından doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırmakla yükümlü olacak. Zorunlu sigorta bedelinin tavanı her kaza için kişi başına 250.000 Özel Çekme Hakkı'ndan az olamayacak. Şartları yerine getirmeyenlerin yola çıkmasına izin verilmeyecek.

- Denetim yetkisi

Belge talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine esas denetimleri, belgeli yatırım ve işletmelerin niteliklerine ilişkin denetimleri ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olacak. Bakanlık, gerek görmesi durumunda denetim yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla valilik vasıtasıyla da kullanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile iş birliği halinde, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilecek.

Denetim firmalarının nitelikleri, belirlenme ilkeleri, görevleri, yetkileri ile gerçeğe aykırı tespitler için uygulanacak usul ve esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına yetki devri yapılması durumunda, para cezalarının, denetim yetkisi verilenler, Bakanlık kontrolörleri ve Bakan tarafından yetkilendirilen kamu görevlilerince tayin edilecek.

- Turizm payının ödenmemesine yaptırım

Düzenlemeyle, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre turizm payı ödemekle yükümlü olan belge sahibine bu ödemeye ilişkin belgenin (ödendi belgesi ya da ciro elde edilmeyen döneme ilişkin boş beyanname) süresi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi veya yapılan denetimlerde sunulmaması halinde uygulanacak yaptırım belirleniyor.

Buna göre, turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti, tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması, tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca uyarıda bulunulacak.

Belgeli işletmeler veya seyahat acenteleri tarafından turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin 15 gün içinde Bakanlığa ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde de uyarıda bulunulacak.

Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti durumunda, uyarmayla birlikte eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için 6 ayı geçmemek üzere süre verilecek.

Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması, tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması durumlarında ise eksikliğin giderilmesi için 30 gün süre verilecek.

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası, bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak. Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması halinde 13 bin 500 lira idari para cezası verilecek.

Uyarmayı takiben verilecek 15 günlük süre içinde turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde 13 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Deniz turizmi tesislerinin, süresi içinde turizm işletmesi belgesi almaması halinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin; tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm yatırım veya turizm işletmesi belgesinin yeniden düzenlenmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi, işletmelerde sertifika programları çerçevesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması, Bakanlıkça verilecek otuz günlük süre içerisinde sertifika alınmaması durumlarında belge iptali yaptırımı yerine, ilk tespitte 13 bin 500 lira para cezası verilecek. Bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak.

Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, eksikliklerin giderilmesi için yeniden verilecek süre 30 gün olacak.

Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç beyanname döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, 27 bin lira idari para cezası uygulanacak ve 15 gün süreyle faaliyeti durdurulacak.

- İkinci eksiklikte 15 gün faaliyet durdurma

Bakanlıkça belirlenen sertifikaları olmaması durumunda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi nedeniyle idari yaptırım uygulanmış işletmelerde, 1 yıl içinde ikinci kez eksiklik tespit edilmesi halinde 15 gün süre ile işletme faaliyeti durdurulacak.

Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı faaliyette bulunan turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmeler ve deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür, kapasiteye aykırı faaliyette bulunan işletmelerin faaliyetleri, bu kabahatlerini bir yıl içinde ikinci defa işlemesi halinde 10 gün, üçüncü defa işlenmesi halinde ise 1 ay süre ile durdurulacak. Aynı kabahatlerin dördüncü defa işlenmesi halinde ise işletmenin belgesi iptal edilecek.

Turizm işletmesi belgesi almadığı için 20 bin lira para cezasına çarptırılan deniz turizmi tesislerinin, cezanın uygulanmasına müteakip bir yıl içerisinde belge almaması halinde 40 bin lira para cezası uygulanacak. Dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri, özel tesis, butik oteller ve kruvaziyer liman ile yat limanları hariç diğer işletmeler için belirlenen para cezaları yarısı oranında uygulanacak.

(Sürecek)